Dokumenty do pobrania

Drodzy Słuchacze,

uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższych dokumentów i dostarczenie ich do sekretariatu.

zaświadczenie lekarskie UTW AWFiS

deklaracja UTW AWFIS_RODO_COVID

Klauzula obowiązku informacyjnego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO – przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, adres: ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, NIP 5842752364, REGON 365182739, nr telefonu 609 161 879, dalej jako „ UTW AWFiS”.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach: – przeprowadzenia rekrutacji, – realizacji procesu dydaktycznego, – nawiązywania komunikacji marketingowej, – przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej.

3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który stanowi, że osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, rekrutacji uzupełniającej, jak i późniejszego procesu dydaktycznego.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do dotyczących Pani/Pana danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiana) danych, usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: utw.awfis.gda@gmail.com lub pocztą tradycyjna na adres UTW AWFiS ul. Kazimierza Górskiego 1, 80-336 Gdańsk, lub w biurze sekretariatu przy ul. Kazimierza Górskiego 1, budynek A, pokój nr 4, w godzinach pracy sekretariatu.

7. Dotyczące Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej oraz podwykonawcom związanym z UTW AWFiS w ramach realizacji studiów, tj. organizatorzy dodatkowych zajęć, warsztatów, konferencji, kursów, wyjazdów, rajdów, imprez integracyjnych i innych.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do spełnienia warunków rekrutacji, jak i późniejszego procesu dydaktycznego.

9. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Komentarze są wyłączone.