Regulamin

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Rozdział I
DZIAŁALNOŚĆ UTW
1.Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, zwany dalej Uniwersytetem Trzeciego Wieku, świadczy usługi edukacyjne w ramach kształcenia ustawicznego dla osób 60 + , które pragną poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania oraz aktywność społeczną. W przypadku dostępnych miejsc na liście słuchaczy Uniwersytet Trzeciego Wieku zastrzega sobie prawo do umożliwienia udziału w zajęciach osobom poniżej 60. roku życia.
2. Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzi działalność w formie kongresów, konferencji, debat, szkoleń, seminariów, wykładów, warsztatów, ćwiczeń, lektoratów, spotkań i innych zajęć praktycznych dla słuchaczy.
3. Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku może być każda osoba, bez względu na poziom wykształcenia i miejsce zamieszkania, która pragnie pogłębiać wiedzę i przejawia chęć dalszego rozwoju intelektualnego i fizycznego.
4. Celem działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest:
1) Prowadzenie szerokiej działalności charytatywnej z zakresu profilaktyki gerontologicznej na rzecz osób trzeciego wieku, poprzez kulturę fizyczną, sport i rekreację.
2) Poprawa jakości życia osób starszych, poprzez działalność ukierunkowaną na ochronę i promocję zdrowia.
3) Włączenie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
4) Aktywizacja społeczna osób starszych poprzez uczestnictwo w różnych formach życia społecznego, a także na skutek promocji i organizacji wolontariatu.
5. Uniwersytet Trzeciego Wieku oferuje atrakcyjną, zróżnicowaną tematykę wykładów i warsztatów, oraz dobór wykwalifikowanej kadry.
6. System kształcenia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku jest semestralny i obejmuje 2 systemy (kursy) zajęć:
l) podstawowy (wykłady i seminaria)
2) rozszerzony – fakultatywny (warsztaty, zajęcia usprawniające).
7. W ramach kursu podstawowego Uniwersytet Trzeciego Wieku zapewnia wykłady i seminaria odbywające się raz w tygodniu lub dodatkowo raz w miesiącu (nie mniej niż 10 w semestrze) w zakresie różnych dziedzin nauk, a w szczególności w zakresie kultury fizycznej, zdrowia, psychologii, komunikacji społecznej, turystyki i rekreacji, sztuki.
8. Do zakresu kursu podstawowego należy również możliwość udziału w różnego typu spotkaniach naukowych, takich jak: konferencje, seminaria, warsztaty, imprezy okolicznościowe itp.
9. Kurs rozszerzony obejmuje zajęcia wybrane przez słuchaczy zgodnie z ich zainteresowaniami i obejmuje:
l) zajęcia aktywizujące ruchowo: gimnastyka prozdrowotna, gimnastyka w wodzie, trening zdrowotny, nordic walking i inne,
2) lektoraty z języków obcych,
3) działalność kulturalną,
4) turystykę,
5) warsztaty tematyczne.

Rozdział II
ORGANIZACJA STUDIÓW
1. Rok akademicki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku trwa od listopada do czerwca i składa się z dwóch semestrów: zimowego – od listopada do lutego i letniego – od marca do końca czerwca oraz przerw świątecznych.
2. Zajęcia odbywają się na terenie AWFiS Gdańsk i w innych miejscach podanych do wiadomości słuchaczy zgodnie z planem zajęć.
3. Każdy ze słuchaczy może .studiować dowolną liczbę semestrów i może wybrać dowolną ilość przedmiotów, w których pragnie uczestniczyć.
4. Maksymalna ilość słuchaczy uzależniona jest od możliwości organizacyjnych i lokalowych Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przy czym w przypadku zajęć realizowanych w ramach kursu rozszerzonego UTW zastrzega sobie prawo rezygnacji z realizacji zajęć, jeżeli. liczebność zgłoszonych osób będzie poniżej zaplanowanych.
5. Przed rozpoczęciem zajęć słuchacz Uniwersytetu Trzeciego Wieku:
1) wnosi opłatę semestralną, uzyskując w ten sposób wpis na listę słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
2) deklaruje uczestnictwo w poszczególnych, wybranych zajęciach,
3) wnosi do starosty grupy lub indywidualnie w sekretariacie opłatę przewidzianą przez UTW za wybrane zajęcia fakultatywne,
4) zostaje zakwalifikowany na listę zajęć fakultatywnych.
6. Uczestnik może korzystać z zajęć tylko w określonym przy zapisach dniu tygodnia i godzinie.
7. O doborze grupy decyduje uczestnik podczas zapisów.
8. Niezgłoszona nieobecność na zajęciach fakultatywnych trwająca dłużej niż miesiąc powoduje skreślenie z listy danych zajęć bez zwrotu opłaty wpisowej i wpisanie na to miejsce osoby z listy rezerwowej.
9. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje się w sekretariacie.
10. Każdy słuchacz jest zobowiązany do posiadania ważnej legitymacji studenckiej, ostemplowanej na dany semestr.
11. Legitymacja jest dokumentem, który upoważnia do:
1) uczestnictwa w zajęciach i innych imprezach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
2) korzystania z promocji np. wejściówek na imprezy, biletów do teatru, kina, biblioteki AWFiS itp.
9. Utrata legitymacji wymaga zgłoszenia, a wydanie duplikatu – poniesienia kosztów jego sporządzenia.
10. Z powodów technicznych, niezależnych od organizatora zajęcia mogą zostać odwołane i odbyć się w innym terminie.
11. Zajęcia mogą być poprowadzone przez innego instruktora.

Rozdział III
PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA
1. Do praw słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku należy:
1) uczestnictwo w zajęciach i innych imprezach Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
2) korzystanie z promocji np. wejściówek na imprezy, biletów do teatru, kina, biblioteki AWFiS itp.,
3) udział w Radzie Słuchaczy.
2. Do obowiązków słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku należy:
1) zapoznanie się i przestrzeganie Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
2) uczestnictwo w badaniach naukowych,
3) terminowe wnoszenie opłat,
4) zapoznawanie się z informacjami na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
3. Skreślenie z listy słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku następuje w przypadku:
1) dobrowolnego wystąpienia z Uniwersytetu Trzeciego Wieku zgłoszonego na piśmie,
2) niewniesienia dwóch kolejnych opłat semestralnych w obowiązujących terminach,
3) decyzji Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Rozdział IV
ZASADY WNOSZENIA OPŁAT
1. Słuchacz wstępujący na Uniwersytet Trzeciego Wieku ma obowiązek:
1) wypełnienia deklaracji członkowskiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
2) wniesienia opłaty semestralnej za udział w zajęciach kursu podstawowego.
2. Opłata semestralna nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem nie przyjęcia na listę słuchaczy, lub w przypadkach losowych decyzją Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
3. Opłatę roczną lub semestralną należy uiścić:
1) za semestr zimowy – do 10 listopada,
2) za semestr letni – do 10 marca.
4. Słuchacze uczestniczący w zajęciach kursu rozszerzonego wnoszą opłaty pokrywające koszty ich organizacji, w kwotach skalkulowanych i podanych do wiadomości wraz z ofertą programową, przed rozpoczęciem każdego semestru lub przed uruchomieniem nowych zajęć osobiście lub przez starostów do kasy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
5. Opłata za uczestnictwo w zajęciach jest opłatą związaną ze stałymi kosztami: wynajem toru/sali, wynagrodzenie instruktora, pracowników obsługi oraz inne składniki, które są niezmienne niezależnie od obecności słuchacza na zajęciach.
6. Brak wniesienia opłaty rocznej lub semestralnej uniemożliwia słuchaczowi udział w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
7. Wysokość opłaty rocznej lub semestralnej – opłaty za kurs podstawowy – obowiązującej w danym roku akademickim określa Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
8. Opłata za kurs podstawowy jest płatna w całości, zaś opłata za kursy rozszerzone może być płatna w ratalnym systemie miesięcznym.
9. Za zajęcia, na które słuchacz dobrowolnie się zgłosił, a w których nie uczestniczył – nie przysługuje zwrot wniesionych opłat.
10. Nie ma możliwości odrobienia zajęć i przekładania ich na inny termin.
11. Ewentualny zwrot gotówki w przypadku rezygnacji z zajęć istnieje tylko wtedy, gdy znajdzie się z listy rezerwowej osoba chętna do korzystania z danych zajęć. Dotyczy to nawet nieszczęśliwego wypadku, długotrwałej choroby (udokumentowanej zaświadczeniem lekarskim), która spowodowała brak zdolności do udziału w zajęciach.
12. Osoba prowadząca zajęcia jest upoważniona do monitorowania terminowego dokonywania opłat za zajęcia na podstawie listy otrzymanej z sekretariatu Uniwersytetu Trzeciego Wieku lub żądania od uczestnika zajęć okazania dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty za zajęcia.
13. W przypadku uczestniczenia w zajęciach bez dokonanej opłaty osoba prowadząca zawiesza słuchacza w korzystaniu z zajęć informując o tym sekretariat Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
14. W przypadku odwołania zajęć przez Uniwersytet Trzeciego Wieku, za które uczestnik dokonał opłaty, obniża się odpowiednio opłatę za następny miesiąc.
15. Przepisu tego nie stosuje się jeżeli odwołane zajęcia zostały odrobione w innym terminie.

Rozdział V
PRZESTAWICIELE SŁUCHACZY
l. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku mają prawo powołać Radę Słuchaczy, składającą się z 3-5 osób.
2. Rada Słuchaczy stanowi reprezentację wszystkich słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i upoważniona jest do kontaktów w ich imieniu z władzami Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Rada Słuchaczy działa kolegialnie, a w jej imieniu wypowiada się przewodniczący.
3. Rada Słuchaczy wybiera spośród siebie przewodniczącego oraz zastępcę.
4. Każda grupa zajęć fakultatywnych wybiera swojego starostę, który współpracuje z prowadzącym zajęcia, Radą Słuchaczy oraz przedstawicielem Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
5. Rada Słuchaczy ma prawo zgłaszania wniosków w sprawach doboru wykładów oraz zajęć fakultatywnych.
6. Rada Słuchaczy współpracuje z Zarządem Uniwersytetu Trzeciego Wieku we wszelkich sprawach członkowskich i organizacyjnych.

Rozdział VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
l. Siedziba i Sekretariat Uniwersytetu Trzeciego Wieku mieści się przy ul. Kazimierza Górskiego 1, budynek A, pokój nr 4.
2. Terminy dyżurów sekretariatu określa Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku na początku każdego semestru.
3. Słuchacze biorący udział w zajęciach ruchowych ze względu na ich specyfikę muszą wypełnić oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych oraz dostarczyć zaświadczenie lekarskie.
4. Uczestnik jest zobowiązany do osobistego poinformowania instruktora o dolegliwościach zdrowotnych, które w konsekwencji mogą mieć wpływ na jego zdrowie i bezpieczeństwo podczas zajęć.
5. Podpisanie zasad uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją wyżej wymienionych zasad.

Regulamin Uniwersytetu Trzeciego Wieku- AWFiS

Komentarze są wyłączone.